woman bending on floor and with black background

आजको आधुनिक समयमा प्रेरितहरू छन् भन्ने विषयलाई के बाइबलले समर्थन गर्छ?

प्रेरितीय सेवाका बाइबलीय आधारहरू बाइबलको विभिन्न खण्डहरूले प्रेरितीय सेवाको सिद्धान्त र यसको आधारलाई स्पष्ट पार्दछन्। नयाँ नियममा, प्रेरितहरूको महत्त्व र तिनीहरूको भूमिका विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ। मत्ती १०:१-४ मा, येशूले आफ्ना बाह्र प्रेरितहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ र तिनीहरूलाई विभिन्न कार्यहरू गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। यी प्रेरितहरूले येशूका शिक्षाहरू फैलाउन,…